PHIẾU THÔNG TIN XÉT NGHIỆM COVID LÂM ĐỒNG

Lưu ý ghi đầy đủ chính xác và cẩn thận vì đây sẽ là thông tin được in trên kết quả xét nghiệm của bạn.